Công trình tạm (nhà tạm tại hiện trường, thuê nhà tại hiện trường, lán, trại, nhà container …) phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Công trình tạm (nhà tạm tại hiện trường, thuê nhà tại hiện trường, lán, trại, nhà container …) phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.