Công trình tạm (nhà tạm tại hiện trường, thuê nhà tại hiện trường, lán, trại, nhà container …) phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

Căn cứ:

Thông tư 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Tại điểm 3, điều 6  Nội dung dự toán công trình:

3.1. Chi phí xây dựng: Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công là chi phí để xây dựng nhà tạm tại hiện trường hoặc thuê nhà hoặc chi phí đi lại phục vụ cho việc ở và điều hành thi công của nhà thầu trong quá trình thi công xây dựng công trình.

– Tại mục 1.1.5 điểm 1 điều 7 Phương pháp lập dự toán công trình:

1.1.5. Chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công được tính bằng tỷ lệ 2% trên tổng chi phí trực tiếp, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước đối với các công trình đi theo tuyến như đường dây tải điện, đường dây thông tin bưu điện, đường giao thông, kênh mương, đường ống, các công trình thi công dạng tuyến khác và bằng tỷ lệ 1% đối với các công trình còn lại.

Đối với các trường hợp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, phức tạp, các công trình ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn ODA đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ trên không phù hợp thì chủ đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức lập và phê duyệt dự toán chi phí này.

Đối với trường hợp đấu thầu thì khoản mục chi phí này phải tính trong giá gói thầu, giá dự thầu.

Điều kiện để tính chi phí hợp lý doanh nghiệp

Căn cứ:

– Khoản 1, Điều 9, Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Khoản 1, Điều 9, Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ; và Khoản 1, Điều 4, Thông tư 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định khoản chi đủ điều kiện được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Khoản 3, Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 10, Điều 1, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính quy định về Chứng từ thanh toán qua ngân hàng;

***Theo đó:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
  2.  Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.
  3. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, “trừ các khoản chi của doanh nghiệp cho việc:…; cho việc thu mua hàng hóa, dịch vụ được lập Bảng kê quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.”

Đối với các trường hợp: Mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;… phải có chứng từ thanh toán chi trả tiền (tiền mặt, hoặc chuyển khoản) cho người bán và Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ (01/TNDN) do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của doanh nghiệp kinh doanh ký và chịu trách nhiệm.

Kết luận:

Chi phí lán trại nếu có đầy đủ hồ sơ hóa đơn chứng từ thì được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN bao gồm:

1.      Hóa đơn vật tư hoặc nguyên vật liệu xuất kho sử dụng, nhân công và máy móc thi công lắp đặt nhà tạm…

2.      Bản vẽ thiết kế: kho, nhà tạm, văn phòng làm việc kỹ sư…..

3.      Dự toán kinh  phí xây dựng nhà tạm

4.      Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình nhà tạm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *