Giao khoán nhân công trong xây dựng không có tư cách pháp nhân.

Căn cứ:

1. Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013: Về thu nhập từ tiền lương, tiền công

2. Tại Điểm i, Khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013: Về khấu trừ thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công: Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

***Theo đó:

– Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng giao khoán với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt công trình, duy tu, sửa chữa các công trình xây dựng và dân dụng, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công.

Doanh nghiệp có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân và xuất chứng từ khấu trừ thuế TNCN cho cá nhân đó hay cá nhân đại diện cho nhóm.

Hồ sơ cần thiết khi Giao khoán nhân công cho tổ đội thi công và 1 cá nhân làm đại diện nhóm không có tư cách pháp nhân: 

  1. Hợp đồng giao khoán.
  2. Biên bản nghiệm thu khối lượng giao khoán hoàn thành.
  3. Xác nhận khối lượng giao khoán hoàn thành.
  4. Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người làm đại diện.
  5. Phiếu chi tiền mặt có chữ ký hay ủy nhiệm chi.

Cách hạch toán như sau:

Nợ : 154, 622,621

Có TK 331

Nợ TK 331

Có TK 111,112

Nợ TK 331

Có TK 3335 = 10% TNCN

1 thought on “Giao khoán nhân công trong xây dựng không có tư cách pháp nhân.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *